Èchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

Versterking Raad van Toezicht gezocht

Gerald Hengstman
Raad van Toezicht Upendo

Upendo hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen. De Raad van Bestuur geeft rechtstreeks leiding aan de organisatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In verband met de verdere professionalisering van de organisatie is er momenteel één vacature waardoor de Raad van Toezicht uiteindelijk uit drie leden zal bestaan. De leden vullen elkaar aan in kennis, ervaring, persoonlijkheid en achtergrond. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk en kritisch toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarbij bewaakt de Raad van Toezicht de strategie en het toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van Upendo verbonden zijn. Verder wordt toezicht gehouden op de financiële discipline en opvolgende verslaglegging. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur van Upendo. Tevens vervult de Raad van Toezicht de ambassadeursrol naar de maatschappij en de belangrijkste stakeholders buiten de organisatie en onderhoudt zij met hen contacten in voorkomende gevallen. Tenslotte is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de werkgeversrol van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om betrokken toezicht te houden. Zo zijn er naast de reguliere vergaderingen ontmoetingen met sleutelfunctionarissen binnen de organisatie en de cliëntenraad. In de Raad van Toezicht is er momenteel één vacature voor een lid met de portefeuille Ondernemerschap & (Zorg)innovatie.

Profiel

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met chronische zorg voor cliënten en met de doelstelling en zorgfunctie van Upendo
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling
 • heeft het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Upendo op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen
 • is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt ernaar
 • is in staat collega’s in de raad uit te dagen en aan te zetten tot discussie

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft strategisch inzicht en een helikopterview
 • is kritisch en heeft een analytisch vermogen om strategische doelstellingen en de implementatie hiervan te beoordelen en hun samenhang te zien
 • heeft een ondernemende instelling
 • heeft kennis van en ervaring met (zorg)innovaties en transformaties
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie in het bedrijfsleven en beschikt bij voorkeur over een relevant en actueel netwerk in het werkgebied van Upendo
 • heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor een professionele uitvoering van de rol van toezichthouder

Competenties

De kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • beheerst de balans tussen betrokkenheid en afstand
 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
 • heeft overtuigingskracht
 • is maatschappelijk betrokken
 • heeft humor en relativeringsvermogen

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden zal op het niveau van de richtlijnen van de NVTZ zijn en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door het sturen van uw CV en een motivatiebrief naar secretariaat@upendo.nl. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 3 november 2021. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 10 november 2021 in de avond. Indien u solliciteert, verzoeken wij u beschikbaar te zijn op deze data. Voor vragen over de functie of over de procedure kunt u zich wenden tot het secretariaat van Upendo via 085 041 07 55.